KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady funkcjonowania szkoły podczas pracy zdalnej w SP 12

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 493 ze zmianami).

 1. Organizacja pracy i nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 12:

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Diagnoza w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu.:

Przeprowadzenia diagnozy. Opracowanie ankiety zbiorczej do wypełnienia przez wychowawców.

 

Przeprowadzanie zajęć

Przygotowanie zajęć (w tym lekcji online, zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, indywidualnych)

Wszyscy nauczyciele

Czas trwania nauczania zdalnego

Na następujących platformach:

- Classroom (do przesyłania materiałów, sprawdzianów, prac domowych, prac pisemnych, itp.);

- Zoom, Classroom(do lekcji online);

- E-dziennik (do kontaktów z rodzicami oraz bieżącej dokumentacji przebiegu nauczania).

Właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni

Czas trwania nauczania zdalnego

Nie dotyczy

 • Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Godzina lekcyjna trwa 45 min., w uzasadnionych przypadkach może trwać nie krócej niż 30 minut oraz nie dłużej niż 60 minut.
 • Godziny zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z uczniem,z wykorzystaniem platformy Zoom, Cl, stanowią nie mniej niż 50% wszystkich godzin.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Modyfikowanie rozkładu zajęć

Poinformowanie o zmodyfikowaniu planu zajęć.

Dyrektor/wicedyrektor

Co najmniej trzy dni przed planowaną zmianą

Informacja dla rodziców przez dziennik elektroniczny.

Zamieszczanie uaktualnionego rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć/metodzie prowadzenia.

 

Wychowawcy klas

Co najmniej trzy dni przed planowaną zmianą

Dziennik elektroniczny

Zakres monitorowania

 

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele specjaliści, pedagog szkolny

Czas trwania nauczania zdalnego

Niezwłoczne przesłanie drogą mailową informacji zwrotnej do dyrektora szkoły.

 

 1. Monitorowanie frekwencji
 • podczas zajęć online:

- nauczyciel odczytuje listę uczniów i odnotowuje frekwencje w dzienniku elektronicznym,

- uczeń odpowiada słownie lub odpisuje na czacie (w przypadku braku możliwości korzystaniaz mikrofonu);

 • przyjmuje się, że uczeń uczestniczy w lekcji, jeśli spełnia jedną z trzech form kontaktu: kamerka, mikrofon lub czat;
 • podczas zajęć, na których przesyłane są materiały do pracy własnej rodzic/uczeń jest zobowiązany do potwierdzenia odebrania wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w aplikacji Classroom.
 • jeśli uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach z przyczyn technicznych, rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę przez dziennik elektroniczny;
 • w nagłej sytuacji, kiedy uczeń przebywa na kwarantannie, a nie została jeszcze wydana zgoda na organizowanie nauczania zdalnego frekwencję oznacza się symbolem „z”.
 • nieobecności uczniów podczas edukacji zdalnej rodzic usprawiedliwia przez dziennik elektroniczny, w zakładce „Usprawiedliwienia”w terminie przewidzianym w Statucie Szkoły.
 1. Konsultacje on-line:
 • Nauczyciele klas I – III oraz 0 odbywają indywidualne konsultacje według potrzeb rodziców oraz własnych poprzez e-dziennik lub rozmowę telefoniczną; w przypadku omówienia spraw w większej grupie rodziców, wychowawcy organizują spotkania online.
 • Wychowawcy klas IV – VIII po konsultacji z KZN w pierwszym tygodniu miesiąca (dotyczy miesięcy, w których nie są przewidziane zebrania) ustala harmonogram terminów i form konsultacji i podaje do wiadomości rodzicom/opiekunom prawnym oraz dyrektorowi. Jeśli nauczyciel przedmiotu/rodzic zgłasza potrzebę konsultacji może umówić się indywidualnie poza harmonogramem.
 • Nauczyciele, pedagog, logopeda są dostępni on-line raz w tygodniu dla uczniów i rodziców, zgodnie z harmonogramem oraz linkiem do spotkania w aplikacji Zoom, Classroom, umieszczonym na stronie internetowej szkoły. Aby rodzic/opiekun prawny mógł uczestniczyć w spotkaniu powinien zalogować się swoim imieniem i nazwiskiem (nie pseudonimem) oraz posiadać włączoną kamerkę.
 1. Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej:niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizowanie nauczania indywidualnego.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Doprecyzowanie zasad pracy dla każdego ucznia indywidualnie i zapoznanie z nimi rodzica.

Wychowawca klasy wraz z KZN
i nauczycielem specjalistą

 W ciągu trzech dni roboczych

Mail do dyrektora szkoły

Nawiązanie dobrej współpracy
z rodzicami w celu właściwego zorganizowania procesu nauczania.

Nauczyciele przedmiotów, specjaliści, wychowawcy

Od momentu zarządzenia zdalnego nauczania

E-dziennik, kontakt telefoniczny

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (uwzględnienie IPET).

Nauczyciele przedmiotów, specjaliści

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Przygotowywanie zadań zawierających jak największą liczbę czynności praktycznych oraz ograniczoną liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy.

 

Nauczyciele specjaliście, przedmiotowcy

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Opracowanie kluczowych  zasad prowadzenia zajęć (ustalenie planu dnia, codzienne monitorowanie gotowości ucznia do uczestniczenia w procesie edukacyjnym).

Nauczyciele specjaliści

W ciągu trzech dni roboczych

E-dziennik, kontakt telefoniczny, informacja dla dyrektora szkoły.

Opracowanie własnych materiałów dostosowanych do potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji:

·        nagrywanie filmikówi swoich wypowiedzi wspierających uczniów,

·        udostępnianie linków do wartościowych filmów lub tutoriali z Internetu,

·        tworzenie krzyżówek, quizów on-line odnoszących się do przeżywanych emocji

Nauczyciele przedmiotu, nauczyciele specjaliści

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Nauczanie indywidualne jest organizowane zgodnie
z obowiązującym planem.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawca, specjaliści

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny

Przekazywanie rodzicom ćwiczeń doskonalących
 i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładnych instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.

Nauczyciel specjalista

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny

 1. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w nauczaniu zdalnym:

Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:

 • mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
 • docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,
 • uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.

Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

Zalecenie: Zadawać prace domowe tylko z przedmiotów egzaminacyjnych, nie organizować sprawdzianów z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki (umożliwić uczniom zdobywanie ocen podczas aktywności na lekcjach online).

 

 1. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia:

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Monitorowanie postępów uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Dziennik elektroniczny

- Ograniczanie zadawania prac domowych;

- skoncentrowanie się głównie na przedmiotach egzaminacyjnych,

- nie organizowanie sprawdzianów z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki

-umożliwianie uczniom zdobywania ocen podczas aktywności na lekcjach online.

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Określenie sposobu sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Ocena może być wyrażona stopniem lub informacją zwrotną.

Nauczyciele przedmiotów

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy dokonywane za pomocą sprawdzianów (opracowanych przez nauczyciela lub wydawnictwo), quizów, poleceń, prac.

Nauczyciele przedmiotów

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania, uwzględniając zapisy Statutu Szkoły.

Nauczyciele przedmiotów

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny

Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej, zgodnie ze Statutem Szkoły.

Nauczyciele przedmiotów

Czas trwania nauczania zdalnego

dziennik elektroniczny

Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.

Nauczyciele przedmiotu,

Czas trwania nauczania zdalnego

dziennik elektroniczny

Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy
w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się
z obowiązków poprzez e-dziennik. Jeśli uczeń nie wywiąże się z zadania, jest oceniany zgodnie z PSO. Wyjątek stanowi wcześniejsze zgłoszenie problemu technicznego przez rodzica (do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu). 

Nauczyciele przedmiotów

Czas trwania nauczania zdalnego

dziennik elektroniczny

 

 • Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań poprzez skrzynkę kontaktową, zawieszoną na budynku szkoły.
 • Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji informatycznych.
 • Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 1. Klasyfikacja

Zasady i terminy klasyfikacji uczniów są zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12.

Przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej uwzględnia się:

 • oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
 • oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

Przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej zachowania uwzględnia się:

 1. systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się
  w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
 2. samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
 3. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8.  Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących:

- motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki,
-sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii,
- bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze,

- działań o charakterze profilaktycznym,

- cyberprzemocy,

- radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny.

Pedagog szkolny 

 Raz
w tygodniu

Strona internetowa szkoły, facebook szkoły

Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu, m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie
z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią rodzica, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu
z rówieśnikami, zakażeniem rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych.

Pedagog szkolny 

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne

Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy uczniów, zgłaszane przez wychowawców.

Pedagog szkolny 

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne

Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

Pedagog szkolny 

Czas trwania nauczania zdalnego

Classroom, Zoom, dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne

Opracowanie poradnika dla rodzica, np.: Jak motywować
i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Pedagog szkolny wraz z zespołem

Pierwszy tydzień zdalnego nauczania

Strona internetowa szkoły, facebook szkoły

Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej.

Pedagog szkolny

Czas trwania nauczania zdalnego

Strona internetowa szkoły, facebook szkoły, dziennik elektroniczny

9.  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej szkoły w Regulaminie Biblioteki Szkolnej.

Nauczyciele bibliotekarze:

 • Podejmują inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 • Prowadzą działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną na stronie www i fb.
 • Realizują e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
 • Kontaktują się z czytelnikami (poprzez platformę Zoom, Classroom lub stronę internetową szkoły), proponując różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 • Zamieszczają na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

W zajęciach wymagających aktywność fizyczną generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów. Rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
a uczniowie zachęcani – w miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

Miejsce udostępniania

Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem platformy Zoom oraz z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego dostępnych w sieci.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Czas trwania nauczania zdalnego

Zoom, Classroom, dziennik elektroniczny, e-wf

Przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń, zamieszczanie filmów instruktażowych, inspirujących do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Czas trwania nauczania zdalnego

Zoom, Classroom, dziennik elektroniczny, e-wf

Organizowanie challenge’y, testów sprawności - dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Czas trwania nauczania zdalnego

Zoom, Classroom, dziennik elektroniczny, e-wf

Wykorzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Czas trwania nauczania zdalnego

Zoom, Classroom, dziennik elektroniczny, e-wf

Przygotowywanie prezentacji lub film promujących działania sportowe szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Czas trwania nauczania zdalnego

Zoom, Classroom, dziennik elektroniczny, e-wf

 

Zasady będą podlegały ewaluacji oraz ewentualnym zmianom.