Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Karta rowerowa

pytania na kartę rowerą - testy  - wersja doc [881 kB]

pytania na krtę rowerą - testy - wersja pdf [690 kB]

odpowiedzi do testów - wersja doc [821 kB]

odpowiedzi do testów - wersja pdf [541 kB]

Wejście w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. ustawy o kierujących oraz 30 kwietnia rozporządzenia w sprawie uzyskiwania karty rowerowej zmieniło zasady uzyskiwania tego dokumentu. Przygotowanie do egzaminu oraz samo sprawdzenie umiejętności musi odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

  1. dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;
  2. dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;
  2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

  1. teoretycznej;
  2. praktycznej.

Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony" ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ". Jest to druk MEN-VI/28, który powinien być dostępny w szkole. Można go również pobrać z tej strony:

ARKUSZ ZALICZEŃ do pobrania

Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest karta rowerowa.Karta rowerowa

Uwaga:

Arkusz zaliczeń należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć 1 aktualne zdjęcie, które na odwrotnej stronie należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.